Jedním ze základních úkolů hasičů všech dob byla a je záchrana životů
ohrožených osob a posléze i jejich majetku. Tomuto humanistickému poslání
zůstávají věrni do dnešních dnů bez ohledu jedná-li se o dobrovolného či
hasiče z povolání. A právě to je přitažlivé a zavazující. V nejedné rodině se
dědí hasičské poslání z generace na generaci.
Boj člověka proti požárům zahrnuje celé lidské dějiny. Přesněji, snahu o zvládnutí
ohně. O začátcích bojů s ohněm se dočítáme v 10.stol.př.Kr.,kdy stavitel VITRIUS
žijící za Caesara a Augusta popisuje, že již před 200 lety před Kristem učený
KTESIBIUS z Alexandrie zhotovil hasičské čerpadlo…. ! Tyto stříkačky byly
používány v Egyptě, Římě a Římany obsazeném území - v podstatě s různými
vylepšeními se používaly až do 18. století. V polovině 18. století vydala Marie Terezie
Řád k hašení ohně pro města zemské, městečka a dědiny. V obci Dolany si potřebu
ochrany před ohněm uvědomovali i místní občané. I zde se obci před ustanovením
SDH v roce 1907 nevyhnuly časté požáry.
Požáry v Dolanech před rokem 1907:
V roce 1863 hořelo v č.p. 8 u rolníka Jana Ženíška - shořela stodola se vší sklizní.
V lednu 1864: v č. p. 33 u Václava Hanzlíka. V témže roce na Velký pátek shořela
stodola a sednice u Josefa Honzíka v č. p. 6.
V září 1879 vypukl požár v č. p. 13. Zde shořela chalupa a dále stáje Josefa Ševčíka
č. 44 a stodola a sednice Simona Pechmana č. 12.
Kvůli těmto požárům si obyvatelé Dolan uvědomovali, že je potřeba zřízení sboru.
Jelikož byla ale obec do roku 1900 přetížena následkem stavby nové školní budovy,
protáhlo se ustanovení sboru do počátku minulého století.
Poradní schůze dne 26. prosince 1906 se zúčastnili téměř všichni občané Dolan a
Habrové. Byla zde vyslechnuta přednáška župního dozorce Františka Čechury
z Dýšiné, který vylíčil účel zřízení hasičského sboru a vysvětlil nutné věci týkající se
jeho ustanovení. Občané Dolan i Habrové poté jednohlasně odsouhlasili zřízení
sboru. Obecním výborem byly přijaty stanovy a po obdržení výnosu c. k.
místodržitelství v Praze z počátku roku 1907 byl sbor Sbor dobrovolných hasičů
Dolany ustanoven.
 
První, ustavující schůze sboru se konala 17. února 1907 v hostinci Matěje
Šnajdra. Nově vzniklý sbor SDH Dolany měl 14 členů činných, 15 členů
přispívajících a jednoho zakládajícího člena.
Výbor tvořili:
František Ševčík – starosta sboru (č. p. 3)
Josef Legát – velitel
František Přibyl – náměstek velitele
Václav Bucha – jednatel
Ferdinand Fröhlich – pokladník
Matěj Ženíšek, Václav Ševčík (č. p. 15) – členové výboru
Obecní výbor se rozhodl pro činné členy sboru zakoupit pracovní obleky, výzbroj a
stříkačku od firmy Smejkal za 1.850 Kč. V březnu roku 1907 sbor SDH Dolany se
začlenil k plzeňské hasičské župě.
8. srpna 1907 se sbor zúčastnil svého prvního požáru v Nadrybech. Bylo přítomno 8
mužů se stříkačkou.
10. srpna 1907 byl sbor vyslán k požáru na Bílé Hoře. K požáru přijelo 7 mužů se
stříkačkou.
Na schůzi 2. října 1907 se vzdal funkce velitel Josef Legát. Novým velitelem byl
zvolen Josef Mattas z č. p. 46. Jeho náměstkem se stal František Hurt. Ještě za
Josefa Legáta bylo vystaveno nákladem obce leziště, které sbor 1. listopadu 1907
převzal do své správy a užívání.
V lednu 1908 zasahoval sbor se stříkačkou u požáru v cihelně v Dolanech.
8. února 1908 se konal první hasičský ples, kterého se zúčastnilo 54 párů hostů.
K tomuto plesu jedna věta z pamětní knihy: „Při zábavě pozorovati byla spokojená
mysl, veselá, svorná, láska vespolná tak, že do ranních hodin zábava plynula.“
V červnu 1908 se František Ševčík ze zdravotních důvodů vzdal své funkce starosty
sboru. Na valné hromadě byl zvolen nový starosta sboru Matěj Klajl, starosta
Dolan.
15. srpna 1908 proběhlo I. veřejné cvičení. Konala se mše svatá v kapličce sv. Anny,
po níž byla vysvěcena hasičská stříkačka. Dále byl průvod obcí, projevy na návsi a
ukázky cvičení na lezišti, se stříkačkou a cvičný poplach. Přítomni byli hosté ze 14
sborů včetně župního starosty.
V roce 1912 sbor SDH Dolany měl 15 členů činných, 29 přispívajících a 2
zakládající.
V roce 1913 sehráli členové sboru pro občany divadelní představení hry „Poklad“.
V roce 1914byla činnost sboru omezena kvůli 1. světové válce. Do zbraně bylo
povoláno celkem 9 našich členů.
V roce 1919se sbor stal součástí České zemské hasičské jednoty. Ta později přešla
do Svazu dobrovolného hasičstva československého.
V plzeňské župě bylo utvořeno 5 okrsků, náš sbor byl zařazen do okrsku II.
Od roku 1925 byla součástí sboru četa samaritánů, jejím vedoucím byl Václav Hurt
st., po něm Václav Hurt ml.
O půlnoci dne 19. ledna 1926 vypukl požár ve zdejším mlýně. Za velikého mrazu
pracovali místní hasiči s krajní obětavostí života a po delší námaze byl oheň
zlikvidován. Díky obětavosti hasičů tak shořela jen mlýnice. Zachráněna byla pila,
turbína s ostatními hospodářskými budovami. Požáru bylo přítomno 23 činných
členů. Na pomoc přijel i sbor z Druztové.
V roce 1926 byl rozdělen II. okrsek na dva a okrsek VI. měl složení: Dolany,
Žichlice, Chotiná, Hromnice, Německá Bříza a Nadryby.
Po dvacetiletém působení (tedy roku 1927) měl sbor 28 členů činných, 53
přispívajících a 1 zakládající.
V lednu 1928 byl na valné hromadě zvolen nový výbor:
Josef Voděra – starosta
Václav Chudáček (č. p. 54) – velitel
Matěj Honzík – zástupce velitele
Václac Šnajdr – jednatel
Josef Honomichl – vzdělavatel řídící
Od roku 1930 se sbor stal nositelem spolkového a kulturního života v obci. Díky
sboru byly pravidelně pořádány plesy, silvestrovské zábavy, bylo hráno divadlo,
vzdělavatelem panem Honomichlem byly pořádány proslovy, přednášky a vycházky.
Činní členové měli pravidelná cvičení.
V roce 1932 se 6 členů podílelo na hašení požáru ve Smedčicích.
Při příležitosti 25. výročí založení SDH Dolany se konalo veřejné hasičské cvičení a
slavnostní schůze, při které bylo uděleno čestné členství Josefu Mattasovi a Václavu
Buchovi.
Na valné hromadě v roce 1934 byl novým starostou zvolen Matěj Honzík.
15. července 1934 se v Dolanech konal 50. sjezd Plzeňské župy. Odpoledne
proběhlo velké veřejné cvičení družstev žákovských i mužů na louce v místech
dnešních objektů ZD. S motorovou stříkačkou tehdy přijelo SDH Lobzy.
V únoru 1936 se sbor musel přizpůsobit technickému pokroku. Sbor byl svolán na
rozkaz jeho velitele k transformátoru ke kovárně, kde zástupce Západočeských
elektráren poučoval členy sboru, jak zacházet s transformátorem při vpádu ohně.
Protektorát Čechy a Morava: 1939 – 1945
Po obsazení naší republiky Hitlerovským Německem byla činnost sboru opět
utlumena. Okupanti zakázali osvětovou a vzdělávací činnost. Na povolených
srazech mohli hasiči jednat výhradně o technických otázkách. Němci však věnovali
požární ochraně pozornost, protože chtěli mít co nejlépe ochráněny důležité
hospodářské a zejména zbrojní závody. Proto také nepřikročili k rozpuštění
celostátní organizace.
Sbor v Protektorátu fungoval nadále, i když celých šest let se nekonala žádná valná
hromada. Během těch let došlo i k významnému vylepšení výzbroje. V květnu 1941
se totiž obecní zastupitelstvo usneslo, že bude ručitelem na půjčku sboru od místní
kampeličky ve výši 42.500 Kč na koupi motorové stříkačky. V listopadu pak byla
předána a vyzkoušena nejmodernější dvoukolová motorová stříkačka od firmy
Smejkal s motorem o výkonu 36 HP spolu s 200 m hadic.
Byly však i smutnější události během války. Psal se 23. únor 1944. Ten den byl
nejhorším pro p. Josefa Ševčíka narozeného roku 1904, protože stanul před
nacistickou popravčí četou pro údajné podezření za napomáhání a přechovávání
zajatců.
Po osvobození Československa spojeneckými armádami procházela celá naše země
zásadními proměnami, na kterých se samozřejmě podíleli i hasiči.
21. října 1945 byla ustavena celostátní organizace s názvem: Svaz
československého hasičstva.
Únor 1946: na první poválečné valné hromadě byl zvolen nový výbor ve
složení:
Jaroslav Honzík – starosta
Václav Fryček (č. p. 49) – velitel
Oldřich Klajl – jednatel
Jaroslav Techl – pokladník
Josef Honomichl – vzdělavatel řídící
Stav členů SDH: 68
V březnu 1948 se někteří členové výboru vzdali svých funkcí na protest proti
zbavení funkcí v národním výboru.
Byla svolána mimořádná valná hromada a na ní zvolen nový výbor ve složení:
Matěj Klajl - starosta
Miloslav Chudáček – velitel
František Šik - jednatel
Jaroslav Vimr - vzdělavatel
Stanislav Ševčík – pokladník
V následujících letech členové pravidelně cvičili se stříkačkou a starali se o kulturní
život v obci. Každoročně pořádali plesy a další zábavy. O vánočních a velikonočních
svátcích hráli divadlo.
V roce 1950 uspořádali členové sboru národní pouť s ranní mší v kapličce sv. Anny
a odpolední zábavou.
Roku 1954 vyhrálo okrskovou soutěž v Nadrybech a dobře se umístilo i v okresním
kole.
SDH v roce 1954:
Václav Fryček (č. p. 49) – předseda
František Knedlík – velitel
Václav Šimandl – jednatel
Stanislav Ševčík – pokladník
Jiří Šimandl – strojník
V roce 1955 ustavující schůze organizace požární ochrany v Dolanech. Ve stejném
roce družstvo opět vyhrálo okrskovou soutěž v Druztové, v dalším kole v Příšově již
neuspělo kvůli poruše stříkačky.
V roce 1957 se slavilo 50. výročí založení sboru.
Konala se slavnostní schůze a okrskové cvičení. Byli oceněni čtyři zakládající
členové sboru, a to: Matěj Fryček, Matěj Honzík, Matěj Pechman a Matěj Klajl. Ti
také předvedli, spolu s dalšími členy, útok s koňskou stříkačkou.
V lednu 1961 se v Dolanech konal ples II. okrsku a v květnu okrsková soutěž
s odpoledním průvodem obcí.
9
V roce 1963 byl přičiněním členů požární ochrany a Svazarmu vyhlouben a rozšířen
rybník a vybetonovány hráze.
V roce 1965 byla provedena přístavba hasičské zbrojnice o druhou garáž. V témže
roce dostal sbor novou motorovou stříkačku, která byla součástí kompletně
vybaveného přívěsu PPS8.
V dalších letech působili ve výboru organizace jako předseda František Knedlík,
velitel Miloslav Chudáček ml., jednatel Václav Šimandl, strojník Jiří Ženíšek a
Jaroslav Honzík.
10
V červnu 1972, při 65. výročí založení sboru, se uskutečnila slavnostní schůze a
odpoledne byl průvod obcí, soutěž za rybníkem a ukázka útoku s koňskou
stříkačkou.
V roce 1974 dostal sbor nové požární vozidlo Škoda 1203 se stříkačkou PS 12. Také
byl postaven u rybníka desetimetrový sušák na hadice.
V roce 1978 došlo v obci k uzavření místního hostince U Šnajdrů, což částečně
omezilo i provoz sboru. Nekonal se každoroční hasičský ples a Výroční členské
schůze (dnes Valné hromady) se konaly na Místním národním výboru (dnes
Obecním úřadě). Členové Českého svazu požární ochrany, jak byl v té době sbor
přejmenován, se každoročně účastnili okrskové soutěže II. Okrsku Dolany a členové
výboru se pravidelně scházeli na okrskových schůzích.
Pro členy jednotky bylo pravidelně vyhlašováno námětové cvičení (například dálková
doprava vody z řeky Berounky až do areálu JZD Dolany).
Několikrát byli členové povoláni k požárům lesa v Zábělé (zde docházelo k požárům
suché trávy od parní lokomotivy), dále byli povoláni k požáru lesa v Nadrybech.
V 80. letech působili ve funkci předsedy Pavel Přibyl a Ladislav Šůcha, velitele
zastával Jiří Ekstein a strojníka Václav Šimandl.
V listopadu 1985 zasahovali místní hasiči při velkém požáru seníku JZD
v Dolanech. Podle místního pamětníka, který pomáhal hasit, začalo hořet kolem
páté hodiny odpolední. Začalo hořet kvůli tomu, že nákladní vozidlo Praga V3S,
které přijelo do seníku místního JZD, nemělo lapač jisker na výfuku. Vozidlo zcela
shořelo, stejně tak i uskladněné seno se samotným seníkem, když se oheň rozšířil
do bezprostředního okolí.
Požár byl tak velký, že byly povolány jednotky SDH z okolí. Přijeli hasiči z Chrástu,
Dýšiny, Zruče, Sence a nakonec i profesionální jednotka z Plzně, která požár
uhasila. (Jednotky z Kyšic a Druztové nepřijeli, protože neměly cisternové vozidlo)
Požár to byl velký, dlouho se jej nedařilo dostat pod kontrolu. Podle pamětníka se
oheň podařilo dostat pod kontrolu až někdy kolem půlnoci. Poté co všechny
jednotky odjely, zůstali naši hasiči na spáleništi hlídkovat až do rána. Během
požáru bylo za nasazení vlastního života všech hasičů zachráněno kolem 130 kusů
dobytka.
Výbor v roce 1985:
Pavel Přibyl – předseda
Miloslav Chudáček ml. – velitel
Václav Šimandl st. – jednatel
Jaroslav Honzík – strojník
Stanislav Ševčík ml. - hospodář
V červnu roku 1987 uspořádali členové SDH první zájezd do vinného sklípku na
Moravě, což mělo velký úspěch a v roce 1989 byl zorganizován zájezd na Moravu
znovu s častými zastávkami u kulturních památek po cestě.
Výbor v roce 1990:
Petr Chudáček – starosta
Jiří Ekstein – starosta
Jaroslav Honzík – strojník
Stanislav Ševčík – jednatel a hospodář
Sbor měl 58 členů
Po roce 1989 nastaly změny ve společenském i politickém směru. V dubnu roku
1991 Federální sjezd PO zrušil Svaz požární ochrany a místo něj bylo založeno
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. V této době i v našem sboru došlo
k poklesu aktivity i počtu členů. Zlepšení nastalo až na počátku nového tisíciletí.
V roce 1991 zasahoval sbor u požáru kolny JZD v Druztové.
V roce 1992 zasahoval sbor u požáru lesa u železniční tratě v Zábělé.
V roce 1995 zasahoval sbor u požáru lesa v Lísku.
V letech 1997 a 1999 byly zorganizovány zájezdy do vinného sklípku na Moravě
V roce 1998 byl zájezd do Národního divadla v Praze
Výbor SDH v roce 2000:
Petr Chudáček – starosta
Martin Chudáček – velitel
Miloslav Vébr ml. – strojník
Stanislav Ševčík – jednatel a hospodář
V roce 2002 byl zájezd do otáčivého divadla v Českém Krumlově.
V roce 2002 byly uspořádány oslavy 95. výročí založení sboru, kdy byl průvod obcí
a soutěž na hřišti.
V roce 2007 proběhly zdařilé oslavy 100. výročí založení, při kterých byla slavnostní
schůze, průvod obcí, soutěž na hřišti, výstava a večerní zábava.
V lednu 2009 na valné hromadě obdržel sbor od zástupce OSH vyznamenání za
činnost ve stoleté historii – Medaili svatého Floriána.
15
V roce 2010 byla zahájena práce s dětmi. Vedoucími dětí byli/jsou nadále:
Roman Sikora (2010 - dosud)
Miloslav Vébr ml. (2010 - 2011)
Jaroslav Černý (2012 - dosud)
Jaromír Šašek (2012 do 2017)
V roce 2011 byl zakoupen zelený transportér pro přepravu závodníků a hasičský
vlek pro přepravu kádě a dalšího hasičského vybavení,
Mladí hasiči se účastní mnoha soutěží a pravidelných tréningů. S vedením dětí
aktivně pomáhají ostatní členové SDH, většinou rodiče mladých hasičů.
V roce 2013 se poprvé v historii přidaly ke sboru i ženy. Zakládajícími členkami
byly Karolína Kupková a Jitka Chudáčková.
V roce 2016 členové SDH významnou měrou pomáhali s organizací oslav 750.
výročí založení obce Dolany.
Od roku 2014 je každoročně organizována hasičská soutěž s názvem Dolanský
šplouchanec, na který jezdí sbory z bližšího okolí. Konání je v kempu na řece
Berounce během září.
Ženy i muži se dále podílejí na pořádání maškarních bálů pro děti, velikonočních a
vánočních dílniček pro děti, vánočního zpívání před kapličkou a dalších kulturně
společenských akcí.
28. září 2016 se někteří členové sboru zúčastnili taktického cvičení - plošného
pátrání po pohřešovaných osobách mezi Oborou a Dobříčí.
25. února 2017 proběhl 4. ročník Dolanského masopustu, na jehož organizaci se od
obnovení tradice v roce 2014 podílejí členové SDH.
4. dubna 2017 proběhlo cvičení ZJ (zásahové jednotky). Všichni členové ZJ dostali
na své mobily sms se zněním: „04.04.2017 08:30:52 – POZAR, NIZKE BUDOVY –
Dolany 108, PX obava o souseda.“ Na místo dorazili 3 členové ZJ.
V roce 2017 má sbor 65 členů, vč. dětí.
Autoři textu: Petr Chudáček (historie), Stanislav Ševčík (1978-2010), Jitka
Chudáčková (současnost) , Ladislava Ježková (současnost). Fotografie poskytli
členové SDH, občané Dolan a archiv SDH Dolany.
Zpracovala: Jitka Chudáčková, vydáno v červenci 2017. Celý almanach v pdf formátu vč. fotografií k textům je k dispozi u Jitky Chudáčkové, tel. 737 103 348 nebo na e-mailu jitka70(zavináč)seznam.cz
J
 
edním ze základních úkolů hasičů všech dob byla a je záchrana životů
ohrožených osob a posléze i jejich majetku. Tomuto humanistickému poslání
zůstávají věrni do dnešních dnů bez ohledu jedná-li se o dobrovolného či
hasiče z povolání. A právě to je přitažlivé a zavazující. V nejedné rodině se
dědí hasičské poslání z generace na generaci.
Boj člověka proti požárům zahrnuje celé lidské dějiny. Přesněji, snahu o zvládnutí
ohně. O začátcích bojů s ohněm se dočítáme v 10.stol.př.Kr.,kdy stavitel VITRIUS
žijící za Caesara a Augusta popisuje, že již před 200 lety před Kristem učený
KTESIBIUS z Alexandrie zhotovil hasičské čerpadlo…. ! Tyto stříkačky byly
používány v Egyptě, Římě a Římany obsazeném území - v podstatě s různými
vylepšeními se používaly až do 18. století. V polovině 18. století vydala Marie Terezie
Řád k hašení ohně pro města zemské, městečka a dědiny. V obci Dolany si potřebu
ochrany před ohněm uvědomovali i místní občané. I zde se obci před ustanovením
SDH v roce 1907 nevyhnuly časté požáry.

V příležitosti oslav výročí 110 let hasičů byl sepsán almanach:

SDH DOLANY - almanach 110 let.pdf (5264554)

Novinky

Všechny články

Kontakt

SDH Dolany
Dolany 66
pošta Třemošná
33011

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode